Najčešće postavljana pitanja

Šta je fiskalizacija?
Proces fiskalizacije podrazumijeva cjelokupni proces uvođenja i funkcionisanja fiskalnih sistema. Zakon o fiskalnim sistemima FBiH definiše ovaj proces kao stavljanje fiskalne kase ili drugog fiskalnog uređaja u funkciju evidentiranja ostvarenog prometa definisano zakonskim i podzakonskim aktima. Fiskalizacija znači da će poreski obveznici, definisano Zakonom, morati uvesti uređaje za evidentiranje ostvarenog prometa.Fiskalizacija se sprovodi u ovlaštenom servisu u prisustvu ovlaštenog servisera i predstavnika poreske uprave. Kasa se ne može upotrebljavati prije fiskalizacije.

Šta je fiskalna kasa? I u čemu je razlika u odnosu na registar kasu?
Fiskalna kasa je u stvari registar kasa sa fiskalnom memorijom i namjenjena je za registrovanje podataka o vrijednosti prodatih proizvoda i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način saopštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

Šta je fiskalni printer (FP)?
Ukoliko trgovina koristi takozvane POS sisteme odnosno PC računare umesto fiskalnih kasa
postoji mogućnost dodavanja Fiskalnog printera sistemu. FP ima potpuno istu funkcionalnost kao i FK, osim naravno neophodnosti tastature za unos podataka. On komunicira sa računarom specifičnim protokolom i softver računara mora podržavati konkretan tip fiskalnog printera. FP ima svoju bazu podazaka o artiklima i uslugama koje se prodaju. Ova baza može da se puni prilikom same prodaje iz softverske aplikacije, ali preporuka je da se napuni prije same prodaje, da bi se smanjila mogućnost blokiranja prodaje zbog ne prilagođenosti zahtjevima prodaje preko FP.

Šta je fiskalni modul, memorija?
Fiskalni modul se nalazi u fiskalnom uređaju i predstavlja posebno ugrađenu fiskalnu memoriju u kojoj se smještaju podaci o ostvarenom prometu, i iz koje se iščitavaju podaci po zahtjevu Poreske uprave. Svaki memorijski modul ima svoj broj i on se unosi u FK. Kada se fiskalni modul napuni podacima (za oko 5 godina), kada se vrši promjena adrese prodajnog mjesta ili naziva poreskog obveznika itd . fiskalni modul se mijenja.

Šta je GPRS terminal?
Terminal je uređaj za komunikaciju između fiskalnog uređaja i servera PU sa ciljem slanja
podataka o izvršenom prometu za određeni period, koristeći GPRS usluge operatera mobilne telefonije.

Šta je softverska aplikacija?
Sofverska aplikacija jeste program koji prodavci koriste ili namjeravaju da koriste, prilikom prodaje roba i usluga preko računara. Programeri moraju prilagoditi svoje softverske aplikacije da bi mogle da komuniciraju sa licenciranim softverom koji dolazi uz FP i preko njega vrše prodaju.

Da li može neka postojeća kasa da bude fiskalizovana?
Nijedna registar kasa korištena do sada ili nova, koja nije dobila atest od laboratorije za atestiranje FK, ne može da bude fiskalizovana. Dakle nijedna postojeća registar kasa neće moći da se fiskalizuje.

Da li može neki postojeći printer da postane fiskalni?
Nijedan POS printer korišten do sada ili nov, koji nije dobio atest od laboratorije za atestiranje FP, ne može da bude fiskalizovan. Dakle nijedan postojeći printer neće moći da se fiskalizuje.

Ko je ovlašteni proizvođač?
Ovlašteni proizvođač je pravno lice koje je registrovano od strane ministarstva Finansija FBIH za proizvodnju ili uvoz određenog tipa fiskalnog sistema u F BIH.

Ko je ovlašteni distributer?
Ovlašteni distributer je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o kupovini fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Ko je ovlašteni servis?
Ovlašteni servis je pravno lice koje je ovlašteni proizvođač ovlastio za zaključivanje ugovora sa obveznikom o servisiranju fiskalnih proizvoda i pružanju tehničke podrške obvezniku za korištenje fiskalnih proizvoda, kao i preduzimanje drugih radnji propisanih zakonom.

Osnovne karakteristike uređaja.
Broj artikala za unos, širina papira za printanje, broj tastera na tastaturi, izgled displeja, broj karaktera za nazive artikla, brzina printanja računa ...

Na koji način odabrati fiskalni uređaj?
Fiskalni uređaj se odabira kod ovlaštenog distributera po sopstvenom odabiru kupca na osnovu karekteristika uređaja i potreba kupca, a zatim se preko ovlaštenog servisa podnosi zahtjev za fiskalizaciju poreskoj upravi. Na zakazani datum od strane PU, u ovlaštenom servisu obavlja inicijalna fiskalizacija fiskalnog uređaja.

Da li može da se nastavi raditi sa računarom, šta sa aplikacijom koja već postoji?
DA. Rad sa postojećom aplikacijom je moguć, i jednostavno je uskladiti postojeću aplikaciju I fiskalni uređaj. Potrebno je obratiti se programerskoj kući od koje je nabavljen program koji se koristi, da bi se prilagodio određenom tipu fiskalnog printera.

Ko sve mora da uvede kasu?
Kasu mora da uvede svako lice koje je upisano u odgovarajući registar za promet robe, odnosno za pružanje usluga, dužno je da registruje svaki pojedinačni promet robe i usluga preko fiskalne kase i prenos podataka preko terminala do servera PU, a u slučaju da koriste nadređeni računar, zadavanje komandi fiskalnoj kasi je dužno da vrši pomoću softverske aplikacije.

Ko ne mora da uvede
Kasu ne moraju da uvedu lica koja se bave sledećim djelatnostima:
a) samostalnog poljoprivrednog proizvođača, u slučaju prodaje vlastitih
poljoprivrednih proizvoda na pijačnim tezgama i porodičnom
poljoprivrednom gazdinstvu,
b) vlasnika samostalne zanatske radnje, u slučaju prodaje vlastitih proizvoda
umjetničkog i starog zanatstva i domaće radinosti na pijačnim tezgama i
sličnim objektima,
c) banke i osiguravajuća društva,
d) energetska, komunalna, telekomunikacijska i druga preduzeća koja
naknadu za prodatu robu, odnosno pružene usluge naplaćuju ispostavljanjem
računa o obračunu potrošnje preko mjernih instrumenata (električna
energija, gas, grijanje, voda, telefon i dr.),
e) poštanske aktivnosti i prijevoz i isporuku poštanskih pošiljki,
f) obavezno socijalno osiguranje,
g) djelatnost vjerskih organizacija,
h) umjetničko i književno stvaralaštvo i scensku umjetnost,
i) rad umjetničkih ustanova,
j) djelatnost biblioteka,
k) djelatnost arhiva,
l) djelatnost muzeja,
m) prodaju preko automata,
n) djelatnost čistača cipela i nosača
o) djelatnosti obrazovanja (predškolsko, osnovno, srednje i visoko).

Kakve su sankcije za nepoštivanje zakona?
Sankcije za nepoštivanje zakona su sledeće:
- Novčana kazna od 1.000 KM do 30.000 KM, zavisno od težine prekršaja za pravna lica
- Novčana kazna od 50 KM za fizička lica ukoliko ne sačuvaju ili ne uzme račun,
- Kaznenom mjerom zabrane prometa fiskalnim sistemima i fiskalnim proizvodima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Da li postoji više distributera?
U jednom gradu postoji više distributera od istog proizvođača, ali servisa će biti manje.

Ko unosi artikle u fiskalnu kasu?
Unos artikala i njihovih cijena može da vrši i korisnik kase, pomoću tastature. Korisnik može da kupi i odgovarajući softver,pomoću kog se vrši povezivanje kasa sa PC računarima i ostavlja se mogućnost samom korisniku da unosi podatke u bazu artikala preko računara.

Da li je moguće u kasi- printeru evidentirati vraćenu–reklamiranu robu?
Jeste, izdavanjem reklamiranog računa preko fiskalne kase ili printera.

Da li mi je potreban Skener-Bar kod čitač?
Skener – čitač Barkoda je uređaj koji olakšava prepoznavanje i očitavanje pretštampanih kodova na ambalaži – pakovanju robe. Ukoliko je roba u prodavnici predkodirana i ukoliko želite da brže uslužite krajnjeg kupca, skener je poželjan. Pored toga skener sprečava pogrešnu identifikaciju artikala.

Pitanja vezana za fiskalni printer
Šta je potrebno da promenim u svom programu da bi radio sa fiskalnim printerem ?
Morate promeniti logiku kako evidentirate artikle. Morate uskladiti izgled računa sa pravilnikom uz Zakon o fiskalizaciji. Morate poreske grupe uskalditi sa onima iz Zakona o fiskalizaciji, morate obezbijediti JEDINSTVEN NAZIV artikla, jer Zakon ne dozvoljava da dva ili više artikla imaju isti naziv. Morate obezbjediti printanje reklamiranog računa.

Šta da radim kada u toku naplate računa nestane papir u Fiskalnom printeru ?
Ugasite fiskalni printer, zamijenite papir, ponovo uključite printer, program će automatski da usaglasi stanje.

Šta da radim kada u toku Zatvaranja dana nestane papir u Fiskalnom printeru ?
Ugasite fiskalni printer, Zamijenite papir, ponovo uključite Printer, Program će automatski da usaglasi stanje.

Šta da radim kada u toku printanja dnevnog izveštaja nestane papir u Fiskalnom
printeru?
Ugasite fiskalni printer, Zamijenite papir, ponovo uključite Printer, program će automatski da počne da štampa OD POČETKA dnevni izveštaj.

Kako da znam da je papir u Fiskalnom printeru pri kraju ?
Koristite originalni papir za printer koji ima CRVENU BOJU kada je rolna pri kraju. Tada imate na raspolaganju još 10 cm papira. Obavezno Zamijenite papir po završetku tekućeg računa.

Povremeno se dešava da Fiskalni printer odbija da prihvati Novi artikal ?
Vjerovatno Fiskalni printer ne smatra taj artikal za novi, odnosno ima ga u svojoj memoriji odranije. Konsultujte vašeg programera.

Fiskalni pojmovi

Šta je Fiskalni dan?
Jedan fiskalni dan počinje trenutkom PRVE PRODAJE i završava se ZAKLJUČENJEM DANA. Jedan fiskalni dan može da traje pola kalendarskog dana, 18 sati, ili više kalendarskih dana.

Šta je Fiskalni isječak?
To je račun odštampan na fiskalnom printeru, koji služi kao dokaz da je obračunat porez
evidentiran u fiskalnoj memoriji.

Šta je Fiskalni izveštaji?
je skup zakonom i uredbom propisanih izveštaja na osnovu kojih finansijska kontrola vrši proveru ispravnosti rada prodajnog mjesta u skladu sa zakonom.

Šta je Fiskalni Logo?
Fiskalni logo predstavlja grafički prikazani znak bliže propisan Pravilnikom.

Šta je Fiskalni Mod?
je standardan način rada fiskalnog printera, kada se svaka prodaja registruje u fiskalnoj memoriji. 

Šta je Identifikacioni Broj Fiskalnog Modula IBFM?
IBFM je jedinstveni broj koji dodeljuje proizvođač fiskalnog uređaja, i koji je trajno upisuje u trenutku prefiskalizacije.

Šta je PC-POS sistem?
je računar na kome se izvršava prodaja u maloprodajnom objektu, opremljen nizom dodatnih uređaja, a koji je direktno povezan sa fiskalnim printerem.

Šta je PC sistem?
je računar u maloprodajnom objektu, na kome se vrši obradu drugih podataka i koji nije povezan sa fiskalnim printerem.

Serijski broj FP ili FK?
Serijski broj Fiskalnog printera koji se dobija direktno kod proizvođača i jedinstveno identifikuje uređaj na tržištu.